140 stevige Tweede Kamer vragen aan Ministerie VWS n.a.v. kritiek Indisch Platform 2.0 op evaluatie Backpay én Collectieve Erkenning

Posted door

(Note: De commissieleden weten van elkaar niet wie welke vragen heeft ingediend.)

Wij danken Fleur Agema voor haar volharding! En de commissieleden voor de (mede)  kritische noot zoals hieronder omschreven naar aanleiding van toezending van feiten en rapportages via IP 2.0, haar aangesloten partijen en de ondertekenaars van de petitie Indische Kwestie (2013 tot heden).

—-

Lijst van vragen over de evaluatie Uitkeringsregeling Backpay en subsidieregeling collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland (Kamerstuk 20454-130)


 

20454             Voortgangsrapportage uitvoering wetten oorlogsgetroffenen

 

1. Lijst van vragen

Vastgesteld (wordt door griffie ingevuld als antwoorden er zijn)

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 29 juni 2018 inzake de Evaluatie Uitkeringsregeling Backpay en subsidieregeling collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland (20454, nr. 130).

De daarop door de staatssecretaris gegeven antwoorden zijn hierbij afgedrukt. (Anton te Meij: Let op dit gebeurt later. Vragen zijn nog niet beantwoord)

Voorzitter van de commissie,

Lodders

Adjunct-griffier van de commissie,

Clemens

Nr Vraag Bijlage Blz. (van) t/m
1 Waarom heeft Regioplan de totstandkoming en de inhoud van de regeling niet meegenomen in de evaluatie, waardoor niet de volledige Backpayregeling is geëvalueerd?
2 Welke rol(len) heeft het ministerie van VWS gehad in de evaluatie van de Backpayregeling?
3 Hoeveel aanvragen zijn er gedaan in de eerste aanvraagperiode van de Subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland?
4 Kan inzicht gegeven worden in de indienende partijen, de onderwerpen van de ingediende aanvragen en de gestelde doelstellingen bij de Subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland?
5 Zijn er aanvragen afgewezen in de eerste ronde van de subsidieregeling Collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland? Zo ja, welke redenen waren daarvoor?
6 Wat is de verdeling van de aanvragen in de eerste aanvraagperiode van de subsidieregeling Collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland over de inhoudelijke onderdelen ‘scholing en educatie’, ‘museale- en kennisfunctie’ en ‘culturele activiteiten’?
7 Bent u bekend met de op 21 december 2017 met algemene stemmen aangenomen motie Agema welke de regering verzoekt ‘geen onomkeerbare stappen te zetten in de afhandeling van de Backpayregeling alvorens de Kamer de evaluatie besproken heeft’ (Kamerstuk 34 775 XVI, nr. 115)?
8 Waarom heeft u de Kamer in uw brief laten weten dat de Backpayregeling is afgesloten en daarmee geen gehoor gegeven aan bovengenoemde met algemene stemmen aangenomen motie?
9 Bent u bekend met de staatsrechtelijke verhoudingen tussen Kamer en kabinet? Zo ja, waarom geeft u geen uitvoering aan een met algemene stemmen aangenomen motie waarvan het dictum toch zo duidelijk is, namelijk geen onomkeerbare stappen met betrekking tot de Backpayregeling alvorens deze in de Kamer besproken is?
10 Bent u bekend met het feit dat het algemeen overleg aangaande de Backpayregeling nog niet heeft plaatsgevonden?
11 Bent u bekend met de brief die de vaste commissie voor VWS aan u zond naar aanleiding van uw brief over het stoppen van de Backpayregeling en dat dit niet gewenst is? Zo ja, waarom vertellen uw ambtenaren dan op dit moment aan betrokkenen dat de Backpayregeling gestopt is? Waarom gebeurt dit? Waarom zorgt u er niet voor dat dit stopt? Waarom zeggen deze ambtenaren dat er geen politiek draagvlak is voor verlenging van de Backpayregeling? Daar gaan zij toch helemaal niet over?
12 Bent u bekend met het feit dat voormalig staatssecretaris Van Rijn in januari 2016 aangaf dat de Indische kwestie nog verder onderdeel van bespreking kon zijn en dat de Backpayregeling slechts een deeloplossing was? Hoe heeft het ministerie van VWS hieraan een proactief vervolg gegeven?
13 Wat is de huidige structuur voor Oorlogsgetroffenen bij het ministerie van VWS?
14 Moet de Indische kwestie wel onder het ministerie van VWS vallen? Zo ja, waarom?
15 Waarom is er bij de Backpayregeling gekozen voor een buitenwettelijke regeling?
16 Waarom is er besloten dat de betrokkenen, Nederlanders uit Nederlands-Indië, niet in aanmerking kwamen voor vergoeding van oorlogsschade via de Wet op de Materiële oorlogsschade (WMO) waar alle andere Nederlanders wel voor in aanmerking kwamen?
17 Waarom is aan Job Cohen gevraagd een voorstel te maken voor de Indische gemeenschap?
18 Waar komt de naam collectieve erkenning vandaan? De regeling is toch geen collectief gedragen regeling? Is de regeling wel individueel getoetst als een collectieve erkenning? Wat wordt er expliciet met collectieve erkenning bedoeld?
19 Waarom is op advies van het ministerie van VWS gekozen voor hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep en niet voor de Afdeling bestuursrechtspraak bij de Raad van State?
20 Is het doel van het ministerie van VWS te doen voorkomen dat de Backpayregeling en de collectieve erkenning het sluitstuk van de Indische kwestie zijn?
21 Bent u zich ervan bewust dat de 12.000 handtekeningen uit 2013 en de petitie onder leiding van Herman Bussemaker staan voor een oplossing voor de Indische kwestie door middel van een Final Fair Deal (zie SVB-analyse 2013)?
22 Bent u bekend met het feit dat deze Final Fair Deal het volgende betreft: excuses / erkenning / compensatie oorlogsschade en Backpay salarissen naar aanleiding van de twee NIOD-rapporten van Keppy en Meijer?
23 Bent u bekend met het feit dat in 2006 het ministerie van VWS een hoge ambtenaar langs de nieuwe woordvoerders Oorlogsgetroffenen in de Tweede Kamer stuurde en hen uitlegde dat de twee NIOD-rapporten (Keppy en Meijer) aantoonden dat de vertegenwoordigers van het Indisch Platform/ Indisch Platform 2.0 ongelijk hadden?
24 Bent u bekend met het feit dat de twee NIOD-rapporten juist bewijzen dat de vertegenwoordigers van het Indisch Platform/ Indisch Platform 2.0 wel gelijk hadden?
25 Bent u bekend met het feit dat deze hoge ambtenaar de Indische gemeenschap veel schade heeft toegebracht omdat door haar dwaling het bespreken van de twee NIOD-rapporten door de Kamer vele jaren vertraging opliep?
26 Werkt deze hoge ambtenaar nog steeds op het ministerie van VWS? Beheert zij nog steeds de dossiers die vallen onder Oorlogsgetroffenen? Zo ja, waarom? Waarom werd zij niet ontslagen vanwege deze valse dwaling? Heeft zij excuses overgebracht aan de Indische gemeenschap en haar falen zowel intern als extern erkend? Zo ja, wanneer?
27 In de gepresenteerde subsidieregeling van 14 juni 2018 is schematisch weergegeven hoe de Indische Kwestie door het ministerie van VWS (zonder draagkracht gemeenschap) is opgebouwd: 1. individuele Backpay (nog levenden op 15 augustus 2015) en 2. collectieve erkenning Indische en Molukse gemeenschap. Hoe is deze beleidswijziging (zie hierboven) tot stand gekomen? Waaruit blijkt de draagkracht bij de ondertekenaars van de petitie en de doelgroepen verspreid over het hele land en in het buitenland?
28 Door het ministerie van VWS is bevestigd dat er geen gelden onttrokken zouden worden aan de Backpayregeling voor andere doelen. Is dit dan ook niet gebeurd? Wat gaat er gebeuren met de gelden die bij afsluiting van de regeling (bedoeld voor 1.100 mensen / prognose SVB 2013) niet toegekend zijn?
29 Wat is de vastgestelde begroting geweest voor de Backpayregeling en in welk begrotingsjaar kan deze teruggevonden worden? Het betreft toch een eenmalig en niet een structureel gereserveerd bedrag?
30 Klopt het dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vooraf schatte dat ongeveer 1.100 mensen mogelijk aanspraak zouden kunnen maken op de toekenning uit de Backpayregeling? Waarop werd dit aantal precies gebaseerd? Baseerde de SVB dit aantal op een lijst met concrete namen die zij op dat moment had?
31 Klopt het dat slechts 598 mensen een toekenning kregen? Hoe verklaart u dit verschil?
32 Klopt het dat terwijl de Backpayregeling was bedoeld als een coulanceregeling voor erkenning van op 15 augustus 2015 nog levende zeer hoogbejaarde oorlogsgetroffenen, deze verworden is tot een regeling waarin van de betrokken oorlogsgetroffenen het uiterste en onhaalbare werd geëist als bewijsvoering? Hoe heeft dit zo mis kunnen gaan?
33 Hoe gaat de overheid nu verder met de Indische kwestie / Final Fair Deal waarvoor in 2015 na gesprekken met het kabinet ‘vooralsnog’ (zie brief voormalig staatssecretaris Van Rijn) geen financiële mogelijkheid was?
34 Welke functie had de heer G. bij de Backpayregeling en de bemiddeling met de SVB?
35 Welke rol heeft u gespeeld bij de weigering tot direct contact met de stichting Maluku4Maluku, die zich gemeld heeft ten kantore van OneBigAgency (opvang secretariaat de heer S. Delhaye)?
36 Bent u op de hoogte dat het kantoor OneBigAgency van mevrouw P. Stein (delegatielid onderhandelingen met het ministerie van VWS) overvallen is door de volgende doelgroepen: 1. rechthebbenden, 2. weduwen, en 3. kinderen?
37 Bent u bekend met het feit dat het ministerie van VWS de oprichting van het Indisch Platform 2.0 adviseerde?
38 Bent u bekend met het feit dat de content, te weten de dossiers van de rechthebbenden, ondergebracht zijn bij het Indisch Platform 2.0? Realiseert u zich dat u de Backpayregeling niet zorgvuldig kunt afsluiten als samenwerking met het Indisch Platform 2.0 niet goed en duurzaam tot stand komt?
39 Realiseert u zich dat u in de verste verte geen evaluatie van de Backpayregeling kunt maken, laat staat aan de Kamer kan sturen als het Indisch Platform 2.0 als dossierhouder van de persoonsdossiers niet betrokken is?
40 Bent u bereid de Indische gemeenschap in haar complexe situatie en verscheidenheid op een open en proactieve wijze tegemoet te treden zonder reserves, omdat er anders nooit een einde komt aan dit nog altijd slepende dossier? Realiseert u zich dat u niet eenzijdig kunt besluiten dat het maar even afgelopen moet zijn met deze kwetsbare materie en de betrokken hoogbejaarden en hun kinderen?
41 Realiseert u zich dat het bijwonen van de jaarlijkse herdenking bij de Indische plaquette in de hal van de Tweede Kamer op 14 augustus of de herdenking van de capitulatie van Japan op 15 augustus van geen enkele betekenis is, als u niet voor een zorgvuldige afronding van de Backpayregeling en de Indische kwestie zorgt? Zo ja, realiseert u zich dat dat op dit moment nog niet aan de orde is? En dat dat ook niet aan de orde zal zijn zolang u het Indisch Platform 2.0 en mevrouw P. Stein als dossierhouder blijft uitsluiten van overleggen en duurzame samenwerking?
42 Klopt het dat voormalig staatssecretaris Van Rijn zich tegenover de heer S. Delhaye heeft uitgesproken over het geven van iets in de vorm van een waardering aan de leden van de overlegdelegatie? Zo ja, wanneer wordt hieraan uitvoering gegeven?
43 Waarom zijn vele organisaties die daadwerkelijk betrokken zijn bij de Indische gemeenschap niet betrokken bij de overleggen met het ministerie van VWS over de Indische kwestie?
44 Heeft u Regioplan op de hoogte gesteld van de lopende WOB-procedures van het Indisch Platform 2.0 nadat de petitie-ondertekenaars zich hebben gemeld bij dit meldpunt? Zo ja, hebben zij voor de evaluatie van de Backpayregeling inzage gehad in de uitkomsten?
Zo nee, waarom heeft u Regioplan dan niet geïnformeerd in het belang van een complete en zorgvuldige evaluatie?
45 Waarom was het niet mogelijk om in het jaar 2017, terwijl er reeds een aantal opeenvolgende jaren forse meevallers op het ministerie van VWS werden gemeld, te komen tot een Final Fair Deal en slechts werd gekozen voor een deeloplossing door middel van de Backpayregeling? (zie impactanalyse SVB)?
46 Bent u bekend met de WOB-procedure die op 19 januari 2018 via het ministerie van SZW is gestart over de Backpayregeling en de collectieve erkenning?
47 Bent u bekend met het feit dat dit WOB-verzoek werd opgedeeld in drie delen, te weten een deel SZW, een deel SVW en een deel VWS?
48 Bent u bekend met het feit dat het gedeelte dat is ontvangen van SZW, van circa 14 pagina’s, volledig blank gelakt is? Waarom is dit? Wat is uw verklaring voor deze blank gelakte pagina’s?
49 Kunt u de 14 pagina’s opnieuw naar de Kamer sturen en dan niet wit gelakt? (met een beroep hierbij op het grondwettelijke recht op informatie, waarbij leden van de Staten-Generaal geen WOB-verzoek hoeven in te dienen).
50 Bent u bekend dat het deel van het WOB-verzoek van de SVB ontvangen maar nog lang niet volledig is en dat belangrijke documenten zijn weggelaten? Waarom is dit?
51 Kunt u het deel van het WOB-verzoek dat betrekking had op de SVB naar de Kamer sturen maar dan volledig? (met een beroep hierbij op het grondwettelijke recht op informatie, waarbij de leden van de Staten-Generaal geen WOB-verzoek hoeven in te dienen).
52 Bent u bekend met het feit dat het deel van het WOB-verzoek dat betrekking heeft op het ministerie van VWS nog altijd niet ontvangen is? Waarom duurt dit zo lang? Kunt u deze stukken richting de indieners en de Kamer zenden ruim voorafgaand aan het algemeen overleg over de evaluatie van de Backpayregeling omdat anders dit overleg niet kan worden gevoerd?
53 Bent u op de hoogte van de claim van OneBigAgency die er ligt bij het ministerie van VWS en de SVB en het oude Indisch Platform voor het ontstane gat in de behandeling, uitvoering en zorg voortkomend uit de Backpayregeling?
54 Bent u bekend met het feit dat de voorzitter van het oude Indisch Platform zich nooit op de hoogte heeft gesteld van al hetgeen heeft plaatsgevonden op het kantoor van OneBigAgency ten behoeve van de personen die meer dan 70 jaar in afwachting zijn geweest van een zorgvuldige afhandeling van hun salarissen?
55 Heeft de voorzitter van het oude Indisch Platform u inzage gegeven in de afscheidsbrief gericht aan hem van de laatste werknemer van OneBigAgency na haar ontslag?
56 Heeft u van de voorzitter van het oude Indisch Platform inzage gehad in de mail waarin hij schriftelijk aangeeft dat OneBigAgency de uren besteed aan de Backpay moet bijhouden?
57 Bent u bekend met het feit dat in Nederland Subsidieland het Indisch Platform 2.0 al het werk met betrekking tot de Backpayregeling en het beheer van de persoonsdossiers zonder enige vorm van vergoeding of salaris moet doen? Vindt u dit in de context van de aanleiding, de niet betaalde salarissen van de KNIL-militairen, niet heel erg wrang? Wanneer en op welke wijze gaat u deze misstand rechtzetten?
58 Waarom zijn de weduwen niet betrokken bij de Backpayregeling?
59 Hoe kan het dat er zoveel afwijzingen zijn voor de Backpayregeling? Hoeveel aanvragen zijn er gedaan voor de Backpayregeling? Hoeveel aanvragen zijn afgewezen?
60 Waarom is bij de evaluatieopdracht geen rekening gehouden met de periode oktober 2015 tot en met december 2015? (Volgens de SVB begint de regeling in februari 2016).
61 Hoe kan het dat aanvragen worden afgewezen van betrokkenen die nota bene een koninklijke onderscheiding hebben gekregen voor hun verdiensten in Nederlands-Indië? Schaamt u zich niet kapot dat dit aantoont dat de Backpayregeling alles behalve zorgvuldig verloopt en dat er dus nog niet gestopt kan worden? Zo nee, waarom niet?
62 Van de Backpay-BP behandeld en aangeleverd door OneBigAgency is door de SVB niet uitvoerig aangegeven van welke mensen aanvragen wel en van welke mensen aanvragen niet gehonoreerd zijn. OneBigAgency werd verrast door de vele vragen en hulpvragen na afwijzing, of na een te lange termijn van uitvoering, waarbij vaak gemeld werd dat vader of moeder graag nog voor hun overlijden hun erkenning (en salaris) wilden ontvangen. Waarom is er na de eerste uitkeringen in januari 2016 zo’n verandering van proactief naar niet meer samenwerken ontstaan? Wie heeft dit bepaald?
63 Waarom is van de 4.935 afgewezen aanvragen niet aangegeven waarom de aanvraag is afgewezen? U kunt toch niet beweren dat de Backpayregeling hiermee een zorgvuldig verloop heeft gehad?
64 Begrijpt u dat hierdoor niet objectief kan worden vastgesteld of de uitvoering van de Backpayregeling correct is geweest en de Kamer haar formele controlerende taak hierdoor niet kan uitvoeren?
65 Bent u bereid om alsnog in elke categorie (bijvoorbeeld: overleden voor datum 15 augustus, geen bewijzen gevonden, bewijzen niet duidelijk genoeg, aanvraag erfgenaam, te jonge leeftijd, andere reden) aan te geven of de afwijzing terecht was?
66 U begrijpt toch wel dat u de hoogbejaarde betrokkenen en hun nabestaanden niet in het ongewisse kunt laten over de reden van afwijzing? Op welke termijn denkt u deze onzorgvuldige omissie rechtgezet te hebben?
67 Hoeveel heeft de verhuizing van het Indisch Herinneringscentrum (IHC) dat werd begroot op 300.000 euro, daadwerkelijk gekost?
68 Was er een noodzaak om tegen deze hoge kosten het IHC te verplaatsen naar Den Haag?
69 Met welke organisaties en op welke data is overleg geweest over de collectieve erkenning? Kunt u de notulen van deze overleggen aan de Kamer sturen voor het aanstaande algemeen overleg?
70 Bent u bekend met het feit dat ondanks dat mevrouw K. namens het ministerie van VWS in een e-mail aangaf dat een aantal organisaties zoals het Indisch Platform, IHC, Pelita en de Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp (SVJ) vertegenwoordigd waren bij het overleg over de collectieve erkenning, bij navraag bleek dat dit niet juist is en dat dit schriftelijk bevestigd is door de organisaties? Kunt u dit ophelderen?
71 Waarom sluit het ministerie van VWS enkele belangrijke organisaties zoals SVJ, Maluku4Maluku en Indisch Platform 2.0 uit bij besprekingen over de collectieve erkenning?
72 Waarom is de collectieve erkenning reeds van start gegaan zonder dat de Kamer hiervoor een akkoord heeft gegeven of uw plannen met betrekking tot de collectieve erkenning aan de orde zijn geweest in een algemeen overleg?
73 Wat zijn de kosten van deze evaluatie van de Backpayregeling?
74 Waarom is er tot op heden geen financiële verantwoording afgelegd over de subsidie van 500.000 euro voor de collectieve erkenning? Wanneer wordt dit verwacht?
75 Heeft een negatieve uitkomst van de evaluatie van de Backpayregeling invloed op de beschikbare gelden voor de collectieve erkenning?
76 Is de hoogte van de totale uitkeringen uit de Backpayregeling c.q. de einddatum van de geldigheid van de Backpayregeling hierop van invloed?
77 Heeft voormalig staatssecretaris Van Rijn vóór november 2015 al gesproken over plannen ten aanzien van een collectieve erkenning? Zo ja, wie was zijn gesprekspartner in deze ‘namens de Indische gemeenschap’ en wie nam hiertoe als eerste het initiatief? Werd aan de realisatie een termijn verbonden?
78 Er bestaat de mogelijkheid subsidie aan te vragen in het kader van de collectieve erkenning. Het maximale subsidiebedrag is 25.000 euro per jaar per aanvrager en er is totaal 500.000 euro beschikbaar per jaar (flexibel budget). Waarom staat hierbij: ‘Wie het eerst komt die het eerst maalt’?
79 In de presentatie van mevrouw K. namens VWS tijdens de voorlichtingsdag ‘uitleg subsidiëring’ aan een groep mensen, staat de Indische kwestie als volgt gesplitst en benoemd: 1. individuele Backpay en 2. collectieve erkenning (pleisterplaats en subsidies flex budget). Wat heeft dit met de Indische kwestie, zoals in de missie visie van het oude Indisch Platform is omschreven en later is overgegaan naar het Indisch Platform 2.0, van doen? Ontstaat hierdoor geen dossierverwarring? Als zijnde de kwestie is daarmee opgelost? Wie is de bedenker van dit geheel? Ofwel verantwoordelijke?
80 Waarom is het Indisch Platform 2.0 met de grote groep SVJ’ers (jappenkampen) expliciet buitengesloten tijdens de onderhandelingen die lopende waren na de deal met voormalig staatssecretaris Van Rijn (de doorbraak)?
81 Is de reden van ontkoppeling (via de heer S. Delhaye) van het delegatieteam van onderhandelaars een aanpak welke u voldoende bewijs gaf dat het het oude Indisch Platform (de overblijvers) ging om de bescherming van de doelgroep zoals aan hen gecommuniceerd bij de aftrap van de campagne Stille Tocht 2013?
82 Op 27 december 2017 is een WOB-procedure gestart over de collectieve erkenning. Waarom moet dit zolang duren? Is dit onderdeel van het weghouden van het Indisch Platform 2.0 bij de evaluatie van de Backpayregeling? Wat heeft u met deze klacht van het Indisch Platform 2.0 gedaan?
83 Waarom heeft u niet het voortouw genomen om partijen weer bij elkaar te zetten en de voortgang van de onderhandelingen na de doorbraak zoals beloofd aan hen vlot te trekken? Waarom heeft u niet bemiddeld en eenzijdig de voorzitter van het oude Indisch Platform gevolgd?
84 Heeft u de belangen van agerende mensen (via het meldpunt Indisch Platform 2.0) wel voldoende serieus genomen naar aanleiding van alle ontwikkelingen?
85 Waarom heeft voormalig staatssecretaris Van Rijn zich niet met deze partij bemoeid terwijl hij wist dat mevrouw P. Stein alle persoonsdossiers beheerde en behandelde? Is de correspondentie door middel van de e-mails en de aanvragen bij u bekend?
86 Bent u bekend met het feit dat de brief van voormalig staatssecretaris Van Rijn in concept opgemaakt werd door mevrouw P. Stein (communicatie IP) en dat de haakjes ‘vooralsnog’ en het ‘doorstrijden naar aanleiding van de missie van het Indisch Platform’ er expliciet ingezet zijn omdat het moest lijken alsof er voortgang geboekt werd? Zo ja, waarom is dit lid dan op een cruciaal moment ontslagen uit haar functie samen met twee andere delegatieleden, te weten de heer A. te Meij en de heer J. de Jong (SVJ)? Bent u hierover geïnformeerd door uw voorganger? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom heeft u daar niets mee gedaan uit zorg naar de doelgroep?
87 Is het u bekend dat ondanks dat tijdens de besprekingen met de SVB over de uitvoering van de Backpayregeling is voorgenomen dat er met coulance en empathie met de zeer oude doelgroep omgegaan diende te worden, betrokkenen toch geconfronteerd zijn met rechtszaken en de kosten voor de rechtsgang?
88 Waarom werd er afgeweken van het voornemen om de dossiers met coulance en empathie te benaderen en werd het voor een aantal mensen een keiharde en zeer emotionele rechtsgang met bewijslast voor deze zeer oude oorlogsgetroffenen?
89 Hoeveel rechtszaken zijn er geweest over afwijzingen voor de Backpayregeling?
90 Hoe is er omgegaan met het feit dat Defensie stelde ‘het waren roerige tijden, niet alles is geregistreerd of aanwezig in de archieven’?
91 Bij hoeveel betrokkenen heeft een eerdere afwijzing (door de SVB-commissie) alsnog tot een positief resultaat geleid (door dezelfde SVB-commissie)?
92 Waarom is het beleid van de afhandeling Backpayregeling bij de SVB pas achteraf vastgesteld, namelijk in oktober 2017?
93 Heeft Pelita hierin een rol gespeeld voor de SVB?
94 Had Pelita een beleidsplan c.q. procedure ten tijde van de inwerkingtreding van de Backpayregeling?
95 Waarom is bij de totstandkoming en de benoeming van de leden van de Commissie Backpay, waaronder de heer E. Stoové, oud-directeur van de SVB en voorzitter van de Nationale Herdenking 15 augustus, en de heer T. Lutter, de ontslagen vicevoorzitter van het Indisch Platform, gekozen voor de samenstelling van een aantal mensen waarvan de objectiviteit (en mogelijk ook de integriteit) niet vaststond? Waarom zijn deze mensen aangewezen en door wie? Waarom was er geen open inschrijving?
96 Is bij de aankondiging van de Backpayregeling rekening gehouden met de impact van de ‘Backpaydoorbraak’ en de opvang van de veelal oudere en zieke mensen met traumatische ervaringen, dan wel de weduwen en kinderen? Zo ja, op welke wijze en wanneer?
97 Maakt de in december door het Indisch Platform aangeleverde lijst van circa 450 personen deel uit van het bronnenonderzoek in de eerste fase (periode eind 2015 tot april 2016)?
98 Wat verklaart het grote verschil in schatting van mogelijke rechthebbenden tussen de SVB (1.100) en het oude Indisch Platform (450)?
99 Welke rol heeft OneBigAgency, het bedrijf van mevrouw P. Stein, gespeeld in de opvang van de doelgroepen: 1. rechthebbenden, 2. weduwen, en 3. kinderen?
100 Waarom wordt OneBigAgency niet expliciet genoemd als een partij?
101 Waarom wordt de periode van klachten en zorg vanuit OneBigAgency weggelaten uit de evaluatie? Kunt u uw antwoord voorzien van een uitgebreide uitleg? Waarom kreeg dit bedrijf geen vergoeding voor de uren en inzet die het pleegde voor de Backpayregeling? Wanneer trekt u dit recht?
102 Wist u dat OneBigAgency tot en met oktober 2016 heeft gefunctioneerd als buffer tussen niet functionerende, door VWS ingezette, partijen?
103 In februari 2016 waren de systemen op orde. In 2016 zijn volgens opgave 180 aanvragen in januari gerealiseerd, 136 in februari en 50 in maart, ofwel 366 in het eerste kwartaal. Hoe groot is het toekenningspercentage van de door het Indisch Platform aangeleverde lijst in januari en februari 2016? Wie zaten er aan tafel? Om welke reden heeft de afspraak plaatsgevonden tussen IP/VWS/SVB? Welke rol hebben mevrouw P. Stein en haar bedrijf hierin gehad?
104 Hoe kan het dat mevrouw P. Stein van november 2015 tot en met februari 2016 vrij was om zonder machtigingen de door haar kantoor OneBigAgency voor het Indisch Platform bijgehouden en aan VWS verstuurde lijsten (naar aanleiding van gesprekken met duizenden mensen; 1. BP-rechthebbenden, 2. BP-weduwen) met de SVB en de personen op de lijsten te behandelen en hun belangen te behartigen vanuit zorg en dat zij daarna ineens met machtigingen moest gaan werken? Waarom en wanneer is dit precies ontstaan? Wie heeft dit besluit genomen?
105 In hoeverre verhoudt de ‘behandeling van aanvragen van de vrouwen in april 2016’ zich tot de definities ‘eerste en tweede fases van SVB-behandeling’?
106 Hoe heeft u gehandeld na de opmerking van de heer S. Delhaye van het Indisch Platform en de heer G. van VWS dat er met Maluku4Maluku niet rechtstreeks gewerkt mocht worden?
107 Waarom heeft u hierin zo gehandeld, wetende dat er dossierwetenschap ligt van de doelgroeplijst Molukkers welke door hen werden aangeleverd bij het kantoor van mevrouw P. Stein dat werkte om het gat te vullen tussen partijen die niet klaarstonden?
108 Klopt het dat uw voorganger, voormalig staatssecretaris Van Rijn, u geen overdrachtsdossier gaf betreffende de Backpayregeling en de Indische kwestie? Zo nee, kunt u dat overdrachtsdossier aan de Kamer zenden?
109 Realiseert u zich dat één van de bedoelingen van de Backpayregeling, namelijk het rechtzetten van een onnodig kille behandeling door de Nederlandse staat in het verleden, voor diverse belanghebbenden gewoon nog eens keihard en kil is overgedaan? Hoe denkt u dat dat is voor deze hoogbejaarden en hun kinderen? Hoe gaat u dit eens en voor altijd rechtzetten? En op welke termijn krijg mevrouw Van de L. – van B. van inmiddels 95 jaar oud hoogstpersoonlijk van u haar Backpay-toekenning uitgereikt? (Bron: ‘Ook 73 jaar na Japanse bezetting duurt strijd voor erkenning voort’, Frank Vermeulen, NRC, 10 augustus 2018)
110 Wat is de reden dat de evaluatie zo kort voor de datum van 1 juli 2018 is gestuurd naar de Kamer?
111 Zijn er nog mensen geweest die expliciet kenbaar hebben gemaakt geen prijs te stellen op het bedrag van de Backpayregeling?
112 Hoeveel mensen hadden direct na de capitulatie van Japan recht op Backpay?
113 Vindt u het niet gek om alleen dat deel van de mensen hun Backpay te geven die 70 jaar na de capitulatie van Japan nog in leven zijn?
114 Hoe kan het nou dat er sinds 2013 vijf jaar op rij miljardenmeevallers (ruim 8 miljard euro in totaal) zijn gemeld op het ministerie van VWS, maar dat niet besloten is om de Backpay uit te keren aan de nabestaanden van de mensen die oorspronkelijk recht gehad zouden hebben op Backpay? Welk budgettair beslag zou dat hebben gehad?
115 Deelt u de mening dat het voor de mensen die zo gemeen en lelijk alsnog na 70 jaar zijn afgepoeierd door de overheid moeilijk is te zien dat tijdens de herdenking van de capitulatie van Japan de minister-president en de staatssecretaris van VWS een krans leggen?
116 Heeft overleg met het Indisch Platform 2.0 plaatsgevonden naar aanleiding van de door die organisatie geleverde kritiek op de totstandkoming en inhoud van de evaluatie die heeft plaatsgevonden?
117 Hebben elementen van de door het Indisch Platform 2.0 geleverde kritiek een plek gekregen in de uiteindelijke evaluatie en zo ja waar?
118 Hoe beoordeelt u de door het Indisch Platform 2.0 geleverde kritiek? Leidt die tot andere inzichten?
119 Wat is de stand van zaken van de negen bezwaarschriften die ten tijde van de evaluatie (mei 2018) nog in behandeling waren?
120 Zijn alle indieners die bij de SVB een bezwaarformulier hebben ingestuurd, bereikt voor meer uitleg en de vraag of het bezwaar als aanvraag beschouwd moest worden?
121 Zijn er meer regelingen die een netto karakter hebben waarover geen belasting en premie volksverzekering hoeft te worden betaald en zo ja, welke? 1
122 Geldt ook voor mensen die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel voldoen aan de voorwaarden van de Backpayregeling, dat zij dit bedrag netto ontvangen? 1
123 Indien het bedrag van de Backpayregeling leidt tot een toename van het vermogen van de rechthebbende, leidt dit dan nog tot verrekeningen met eventuele andere regelingen ten behoeve van oorlogsslachtoffers, bijvoorbeeld de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers (Wubo)? 1
124 Waarom is de bevestigingsbrief behalve naar potentieel belanghebbenden ook naar nabestaanden van belanghebbenden gestuurd? 2
125 Hoe verhoudt het aantal toegekende Backpay-uitkeringen zich tot het aantal geraamde uitkeringen voor aanvang van de regeling en tot het geraamde budgettaire beslag? 2
126 Wat was de reden van afwijzing in de drie gevallen waarbij uiteindelijk een gegrond bezwaar is ingediend tegen de beslissing van de SVB? 2
127 Hoeveel aanvragen zijn er gedaan in de eerste helft van 2018? 2
128 Welke redenen geven het Indisch Platform 2.0 en de Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp voor hun oordeel dat de SVB onvoldoende grondig werk heeft verricht? 3
129 Welke conclusies trekt u naar aanleiding van de constatering dat volgens de geïnterviewde organisaties een groot deel van de Indische en Molukse gemeenschap ontevreden is over de regeling? 3
130 Zijn er nadelige effecten te benoemen van het (nogmaals) verlengen van de regeling? 3
131 Is er bereidheid de regeling alsnog te verlengen dan wel opnieuw open te stellen indien blijkt dat er toch nog groepen/mensen over het hoofd zijn gezien, zoals in ieder geval wordt aangegeven door de Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp? 3
132 Zijn er naast de genoemde landen (Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Indonesië en Zuid-Afrika) ook nog landen waar relatief veel mensen met een Nederlands-Indische afkomst zich hebben gevestigd? Zo ja, zijn er bijvoorbeeld via ambassades nog speciale acties ondernomen om mensen met een Nederlands-Indische afkomst te bereiken? 3
133 Zijn er al projectsubsidies ingediend in het kader van de subsidieregeling Collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland? 4
134 Hoe wordt voorkomen dat de Nederlanders met Nederlands-Indische en/of Molukse wortels zich niet herkennen in de projecten doordat geselecteerd wordt op basis van het criterium ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’? 4
135 Is uit de toekenningen op basis van de hardheidsclausule nog een algemene tendens te signaleren of zijn het 59 totaal verschillende redenen? 4
136 Op welke manier zijn belangenorganisaties betrokken bij het tot stand komen van de subsidieregeling Collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland? 4
137 Hoe is de selectie van te interviewen partijen tot stand gekomen? 15
138 Hoe is de selectie van partijen die schriftelijk mochten reageren tot stand gekomen? 15
139 Welke les wordt getrokken uit de beschreven ervaring dat een afwijzing volgens een respondent uit de (potentiele) doelgroep persoonlijker had gekund? 22
140 Welke les wordt getrokken uit de constatering van Regioplan dat “de benaderde organisaties niet weten bij welke vorm van tegemoetkoming het ontevreden deel van de Indische en Molukse gemeenschap wel tevredengesteld kan worden en of dit überhaupt wel mogelijk is”? 23

 

Hierbij de link naar de bron: Tweede Kamer.

Evaluatie Uitkeringsregeling Backpay door Regioplan in opdracht van VWS:

De evaluatie Backpay van Regioplan in opdracht van VWS vind je hier. Klik hier.

Artikel en tussenkop NRC zaterdag 11 augustus. Behorend bij vraag 109 van Tweede Kamer commissie VWS:

Voor dit artikel online van Frank Vermeulen NRC, klik hier.

—–

Wat ging hier in het kort aan vooraf. Zie video’s en demonstratie Indische Kwestie Indisch Platform 2.0 / 17 april 2018 in Amsterdam:

Geplaatst door Peter Flohr op Donderdag 19 april 2018

—–

Volgende video’s Tweede Kamer en Rode Hoed debat:

Video 1: December 2017

“Wat een prachtige samenwerking de afgelopen tijd. Delen wordt op prijs gesteld. @Silfraire Delhaye en het DB van het oude Indisch Platform; Het gaat om onze ouders en grootouders. En die laat je niet in de steek. Overleden of niet.”

Indisch Platform 2.0
Indische Kwestie

——-

Video 2: December 2017

“De regeling is uiteindelijk verlengd. Op dit moment vindt er een evaluatie plaats. De briefing is afgegeven door een ambtenaar van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De opdracht klopt niet. Aanwezig tijdens het eerste gesprek. Een NRC journalist. Hij heeft contact met ons opgenomen omdat hij tijdens de demonstratie net naar buiten liep. We hebben hem spontaan uitgenodigd omdat we transparantie wensen over het wel en wee rondom dit onderdeel van de Indische Kwestie. Daarover later meer.

Hierbij de reactie van Paul Blokhuis en de motivatie van Fleur Agema. Dank je Nicole C. Bruininga voor de opname.

Laat horen wat jullie ervan vinden. Via film, brief, mail, twitter. Neem de boodschap op en maak kleine filmpjes via je telefoon van jezelf waarin je stelt dat het oude Indisch Platform de Indische Gemeenschap NIET meer mag vertegenwoordigen. Dit helpt dinsdag bij de stemming. Stap net als de anderen in het publieke debat. Wij verzamelen het en brengen het ook uit. Filmpjes kunnen kort zijn (goed idee Verona Tawaris) plaatsen we in Youtube om te verspreiden en op de site.”

Video 3 / plusminus jaar geleden.

“Vandaag waren we in de Rode Hoed bij het debat van de zogenaamde 6 runner-ups van de poltieke partijen: Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD), Khadija Arib (PvdA), Renske Leijten (SP), Mona Keijzer (CDA), Fleur Agema (PVV) en Stientje van Veldhoven (D66). Fleur Agema heeft het om voor haar ‘moverende redenen’ afgezegd. Zie haar tweet hierover. Wel aanwezig Kathalijne Buitenweg (Groen Links).

Wij (Ton te Meij, Gre Mosselman (SVJ), Miranda van TurenhoutNicole C. BruiningaBernadette Maria GrondhuisHerman Albers SpieringsCindy Smits en Frans Lopulalan) zaten daar natuurlijk om de Indische Kwestie aan te kaarten en om ons gezicht te laten zien. Renske Leijten (haar partij SP heeft de Indische Kwestie altijd ondersteund en nu weer) geeft een antwoord op de vraag. De rest kunnen jullie hier volgen. Nicole heeft hier een opname van gemaakt.

De moderator grijpt in en stelt ‘hier hebben we geen tijd voor’! Het publiek reageert met een ‘zucht’ door de zaal die me best zorgen baart. Onze voor ons zo belangrijke kwestie en hoe het ontvangen wordt wordt in een klap duidelijk.. werk aan de winkel. Tja!

Daarna zijn we, in navolging van Ton te Meij, afzonderlijk in gesprek gegaan met de verschillende dames, waaronder Khadija Arib, Renske Leijten en Mona Keizer. Jeanine Hennis-Plasschaert had geen tijd en verwijst naar Martin van Rijn.”