HET AANTAL NEDERLANDSE OORLOGSSLACHTOFFERS UIT NEDERLANDS-INDIË. HET ZIJN ER STEEDS MINDER. NOG EVEN EN DE REGERING HOEFT NIEMAND MEER SCHADELOOS TE STELLEN… 

 

Meldpunt Indische Kwestie.

Wat houdt de Indische Kwestie in? Erkenning van én verontschuldiging voor de onbehoorlijke behandeling van de Nederlanders uit Nederlands-Indië door de opeenvolgende Nederlandse regeringen na de Tweede Wereldoorlog. Het uitbetalen van de salarissen aan militairen en ambtenaren voor de 41 oorlogsmaanden die zij tot op de dag van vandaag niet hebben ontvangen. Het vergoeden van de geleden materiële schade als gevolg van het volledig verlies van alle bezittingen. Nederland is het enige land dat zich aan deze verplichting heeft weten te onttrekken. Een overeenkomst in de vorm van een FAIR DEAL, een Finale, Allesomvattende, Integrale en Rechtvaardige zogenaamde “EX GRATIA” regeling voor allen, tot en met de tweede generatie. Wij, de partijen, hun netwerk én de schrijvers willen gemeenschappelijk het Nederlands-Indisch Zwartboek kunnen sluiten voor het te laat is en er geen overlevenden meer zijn die nog genoegdoening en rechtvaardiging kunnen ervaren. #indischekwestie

Indisch Platform 2.0 opgericht!

Wij zijn Stichting Het Indisch Platform 2.0. Per 1 augustus 2017 officieel opgericht als actieplatform en meldpunt voor de Indische Kwestie. Zo krijgt iedereen een stem! Al meer dan 70 jaar worden de oorlogsgetroffenen uit voormalig Nederlands-Indië niet echt gehoord! Gezamenlijk stoppen wij het negeren! De Indische Kwestie is een Nederlandse Kwestie!


 

College van ondersteuning:  

De heer drs. Jan A.J. de Jong,  De heer Ted Hielckert,  Mevrouw Hermine F. Enschedé

Voorzitters:  

De heer Anton te Meij, Mevrouw Peggy Stein

IP 2.0 start WOB Procedure ‘Collectieve Erkenning Indische Gemeenschap’.


Backpay-regeling toch weer halfjaar verlengd. Kabinet zwicht op aandringen Tweede Kamer, (motie Fleur Agema ontmoet op valreep ondersteuning coalitie).

NIEUWS TELEGRAAF: DEN HAAG – Ambtenaren en militairen uit Nederlands-Indië die na de Japanse bezetting hun salaris niet uitbetaald kregen, kunnen nog een halfjaar langer een schadeloosstelling van Nederland krijgen. Het kabinet wilde de eind dit jaar aflopende zogenoemde backpay-regeling eigenlijk niet verlengen, maar is gezwicht op aandringen van de Tweede Kamer.De regeling was bedoeld voor alleen het jaar 2016, maar werd al met een jaar verlengd. Vooral PVV-Kamerlid Fleur Agema bewoog afgelopen tijd hemel en aarde om gegadigden nog wat langer de tijd te geven, maar het kabinet voelde daar lang niets voor. Klik hier voor hele tekst.

 


Reactie Fleur Agema op brief STAS VWS Paul Blokhuis:


8 december 1941 / 8 december 2017 !! 76 jaar later nóg geen excuses, erkenning, compensatie oorlogsschade en backpay salarissen #stophetnegeren! #nederlandsekwestie

PROCLAMATIE VAN H.M. DE KONINGIN.
London 8 December 1941
 
RIJKSGENOOTEN,
Het Koninkrijk der Nederlanden acht zich in staat van oorlog met Japan. Terwijl de onderhandelingen, die gaande waren tusschen de regering van de Vereenigde Staten van Amerika en Japan nog niet geëindigd waren, terwijl president Roosevelt zich met het grootste geduld de uiterste moeite heeft gegeven tot het bewaren van den vrede in de Stille Zuidzee en een van Amerika’s staatshoofd uitgaand beroep op den keizer van Japan nog niet beantwoord was, hebben Japansche zee-, land- en luchtstrijdkrachten zonder voorafgaande oorlogsverklaring onverhoeds aanvallen uitgevoerd op Amerikaans en Britsch gebied. Aan de republiek der Vereenigde Staten van Amerika en het Britsche Rijk is daardoor de oorlog opgedrongen.
Gij weet hoe Duitschland op dezelfde wijze, welke Japan nu in Azië volgt, tal van landen in Europa de een na de ander overviel. Japan, vervuld van dezelfden geest van agressie en minachting van het recht, volgt ook hierin het spoor van zijn Duitschen asgenoot.
 
Wij hebben geleerd. Noch de veiligheid van het grondgebied des rijks in het Oosten, noch de banden die ons verbinden aan onzen Britschen bondgenoot, nog de bijzondere betrekkingen die bestaan tusschen Nederland en de Vereenigde Staten, veroorloven de regering van het Koninkrijk thans werkeloos toe te zien. Het Koninkrijk der Nederlanden acht zich met Japan in staat van oorlog, omdat de agressie, welke het er op voorzien heeft de landen die vrede willen, één voor één buiten gevecht te stellen, alleen in hecht bondgenootschap kan, moet en zal worden gekeerd. Nu de met ons bevriende Britsche en Amerikaanse volken worden overvallen, stelt het Koninkrijk der Nederlanden al zijn strijdkrachten en al zijn hulpbronnen ter beschikking van de gemeenschappelijke oorlogsvoering. 
Een eeuwenlange lotsverbinding beheerscht de ontwikkeling van ons Koninkrijk. In den orkaan, die deze ontwikkeling bedreigt, richt het zich op om in vastberaden eenheid zijn plaats te handhaven in de wereld. Nederland heeft niet geaarzeld zich onmiddellijk met moed te weren toen het in Europa boosaardig werd overvallen. Indië zal niet wankelen, nu zulk een overval in het Azië dreigt. Indië was Nederland nabij in het uur der beproeving. Nederland en onze West zullen met Indië zijn, nu het de agressie weerstaat. Ik reken op de vloot, het leger en de luchtmacht, op alle ambtenaren en op alle burgerlijke diensten wier oorlogsstaat begint. ik en al mijn onderdanen rekenen op den moed, de vastberadenheid en volhardendheid van allen in Indië. in vertrouwen op God, dien al mijn onderdanen in vrijheid willen dienen, die weet dat onze zaak rechtvaardig is en ons geweten rein is, aanvaarden wij met machtige bondgenoten den strijd. Wij zullen dezen strijd winnen en ons Koninkrijk beproefd, maar gelouterd en gestaald tegelijkertijd, zal krachtig en meer dan ooit één onder onze vrije vlag in een van agressie verloste wereld, in onaantastbare fierheid staan. 
 
LONDON, 8 December 1941
w.g. WILHELMINA
 
Blijkens een mededeeling van den minister-president, den heer Gerbrandy, die van deze Proclamatie voor de microfoon van Radio Oranje voorlezing heeft gedaan, werd eveneens ondertekend door de op 8 December j.l. te London aanwezige Nederlandse Ministers.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004. Voortgangsrapportage uitvoering wetten oorlogsgetroffenen. Klik hier voor de tekst. Hier vindt u de verantwoordelijke partijen voor de huidige status Indische Kwestie; het wederom doorschuiven van de miljardenschuld. De schuld van de Staat der Nederlanden aan de Indische Gemeenschap: pdf

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2006–2007. Voortgangsrapportage uitvoering wetten oorlogsgetroffenen. Klik hier voor de tekst. Hier vindt u de verantwoordelijke partijen voor de huidige status Indische Kwestie; het wederom doorschuiven van de miljardenschuld. De schuld van de Staat der Nederlanden aan de Indische Gemeenschap: pdf.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013. Voortgangsrapportage uitvoering wetten oorlogsgetroffenen. Klik hier voor de tekst. Hier vindt u de verantwoordelijke partijen voor de huidige status Indische Kwestie; het wederom doorschuiven van de miljardenschuld. De schuld van de Staat der Nederlanden aan de Indische Gemeenschap: pdf.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2016–2017. Voortgangsrapportage uitvoering wetten oorlogsgetroffenen. Klik hier voor de tekst. Hier vindt u de verantwoordelijke partijen voor de huidige status Indische Kwestie; het wederom doorschuiven van de miljardenschuld. De schuld van de Staat der Nederlanden aan de Indische Gemeenschap: pdf. 

 


LAATSTE NIEUWS BACKPAY!  06-12-2017 / Procedure Vergadering Commissie van VWS klik hier:

In de Procedure Vergadering van de Commissie van VWS vanochtend is bij de rondvraag door mevrouw F. Agema onze brief over uitstel sluitingsdatum Backpay aanvragen tot 01-01-2020 ingebracht en besproken. De ‘wet’ loopt nu nog door tot 1 januari 2018. De Commissie heeft besloten de nieuwe Minister Hugo de Jonge te vragen nog vóór de begrotingsbehandeling van VWS hierover een beslissing te nemen. Dit ter voorkoming van extra A.O. vergaderingen en mogelijk in te dienen moties. De begrotingsbehandeling van VWS vindt plaats in de loop van volgende week. Indisch Platform 2.0 #indischekwestie


 

Statistics site:


30 september 2017: unieke bezoekers 28.835 – bezoekers 37.535 – pagina’s 192.599 – hits 1.195.821

14 november 2017: unieke bezoekers 51.113 – bezoekers 65.932 – pagina’s 381.029 – hits 2.181.801

14 december 2017: unieke bezoekers 56.580 – bezoekers 74.403 – pagina’s 481.204 – hits 2.693.334

25 december 2017: unieke bezoekers 57.989 – bezoekers 76.574 – pagina’s 499.049 – hits 2.800.284

8 januari 2018: unieke bezoekers 60.844 – bezoekers 79.999 – pagina’s 524.402 – hits 2.996.402


 


PERS 1 DECEMBER 2018


#indischekwestie


Indisch Huis Den Haag: GEEN Collectieve Erkenning! Zie bericht William Deymann. #indischekwestie


 Poll ‘wat is een Collectieve Erkenning?’:


De doden zijn al geteld en toch een nieuw onderzoek?

Retoucheren en historisch besef. Met kunstmiddelen iets mooier maken dan het is. Al weken kijk ik tijdens het werken aan de twee aanstaande boeken bijna dagelijks naar de prachtige foto uit Soerabaja 1915 waarop fotografe Thilly  Weissenborn met een collega, foto’s van klanten retoucheert. De foto doet mij ook denken aan ‘onze’ overheid. Een overheid die vanaf 1945 tot op heden niet in staat blijkt te zijn openheid van zaken te geven omtrent het nationale koloniale verleden. Archieven die grotendeels ‘geheim’ moeten blijven. Doofpotten die gesloten moeten blijven. Met kleine beetjes subsidie wordt ons collectieve geheugen gevoed en mogen er mondjesmaat tentoonstellingen of onderzoekjes gedaan worden die de koloniale misstanden beetje bij beetje retoucheren. Klik hier voor het volledige artikel van William Deymann #indischekwestie


 

OPROEP AAN DE KAMERLEDEN.

Geachte  (gestuurd naar alle kamerleden)

SPOED.

Gaarne in de eerstvolgende procedurevergadering beslissen over verlenging Backpayregeling van 01-01-2018 tot 01-01-2020, dit om veel ellende en onrust in de Indische Gemeenschap te voorkomen. KLIK HIER


Paul Blokhuis staatssecretaris VWS

Bron: De Stentor.

Blokhuis is momenteel nog namens de ChristenUnie wethouder van de gemeente Apeldoorn. Hij gaf eerder al aan na de gemeenteraadsverkiezingen niet meer beschikbaar te zijn voor de functie in zijn woonplaats. De politicus was in 2003 en 2004 Statenlid in de provincie Gelderland en is sinds 2006  wethouder in de gemeente Apeldoorn.

Enkele reacties op het persbericht over het nieuwe ‘Indisch Huis’ in Den Haag, ‘verkocht’ aan de Indische Gemeenschap én de lezers van het persbericht als de zogenaamde ‘Collectieve Erkenning Indische Gemeenschap’. Wederom wordt iedereen om de tuin geleid door het Kabinet. Dit moet stoppen. Het is GEEN Collectieve Erkenning van de Indische Gemeenschap.

 • “M.a.w hou je mond nu maar want dit is wat we allemaal voor jullie gaan doen…..😡”
 • “Ik noem het zwijggeld!”
 • “Verdeel en heers ? ! Jammer Mark Rutte, het overhandigen van een sleutel en het onthullen van een pannetje bieden niet een thuis voor al die mensen die nu in de kou worden gezet door deze regering. Alleen als je gezien en gehoord wordt, kan er berusting komen en een eind komen aan de pijn en het verdriet dat cumulatief door de generaties wordt gedragen.” 
 • “Ik kreeg een bitter smaak in mn mond bij het zien van dat pannetje..
 • “En daarom kan ik ook niet naar de herdenking 15 aug. Hun witte verdriet over die 2e wereldoorlog in Nederlands Indie. O ja en ook die nog van de rest…..”
 • “Ik ga wèl! Hoe minder mensen er komen, hoe elitairder het kluppie wordt! Dat gun ik ze niet. Mijn vader is ieder jaar gegaan, tot zijn gezondheid het liet afweten. Ik zal me er nooit van laten weerhouden om hen te gedenken die zijn gevallen tijdens de Japanse Bezetting en de vreselijke Bersiap periode. Het monument is er voor HEN! En voor ons! Laat je niet wegjagen door hun schijnheiligheid. Hou je rug recht en kom!”
 • “Wij Indo’s, Indische Gemeenschap, blijven voor hen buitenechtelijke kinderen, want die wil je niet erkennen. Ik denk dat de Staat de Indische Gemeenschap uit elkaar wil rukken door scheuring te kweken onder ons, om de soedah laat maar cultuur weer terug te roepen.”
 • “Overigens waarom gaat het IHC eigenlijk weg uit Bronbeek? Antwoord op deze vraag kreeg ik eind vorig jaar in de bibliotheek van het IHC in Bronbeek: Defensie (die Bronbeek bestiert) wilde niet meer betalen en dus moest het IHC een ander onderkomen zoeken. M.a.w. het bespaarde geld bij Defensie wordt nu “gul”door VWS aangeboden.” 

 Zie bron Rijksoverheid. Klik hier. #indischekwestie

 

 

 • “Een pleisterplaats.. you got to be kidding. My Mom & Dad waited on this forever. His until 1983 RIP. Hers until 1993 RIP.  A disgrace for all their loyalty and services.”
 • “Geen pleister plek voor die paar mensen die er gebruik van kunnen maken. Het is nu de tijd voor compensatie en excuses.”
 • “Nederland is verantwoording schuldig aan de eigen bevolking zonder verdere vingerwijzing. De Staat heeft destijds beslissingen genomen en niemand anders. De Staat zal voor genoegdoening moeten zorgen. Punt. Wat NL daarna nog met Indonesië wil uitvechten cq rechtzetten staat daar los van.”
 • “Mijn vader was 3,5 jr krijgsgevangene en werkte ook aan de spoorlijn in Birma. Mijn moeder was buitenkampster met 2 jonge kinderen en overleefde op west-Java. De verslagenheid van mijn vader door de denigrerende manier waarop er met zijn inzet door de nederlandse overheid werd omgegaan herinner ik me nog levendig. De omstandigheden waarin mijn moeder heeft moeten zien te overleven toen hebben haar zwaar beschadigd zowel psychisch als lichamelijk, waardoor ze beiden niet goed in staat waren hun 7 kinderen goed te begeleiden voor hun leven hier in nederland. Naast dat ik er ook door beschadigd ben wil ik me mede inzetten voor hun erkenning en het claimen van de backpay. Het uitsterfbeleid van de vele kabinetten die er sinds de 50-er jaren zijn geweest dreigt te gaan slagen. We moeten dat tegenhouden en de media overspoelen met de waarheid!”
 • “Ik ben oud, wat moet ik met zo’n huis, eerst de excuses en de erkenning voor wat ik heb meegemaakt.”
 • “Een afkoopsom, we zijn nog steeds niet erkend.”

2011: Ondanks de uitkomst van de NIOD Rapporten zou Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten de Indische Kwestie voor altijd van tafel vegen. De volgende generatie staat op om symbolisch de 'klappen op te vangen' en duidelijk te maken dat ze er alles aan zullen doen om voor de rechten van hun ouders en grootouders op te blijven komen. We vechten door! #indischekwestie; géén #excuses en #erkenning zónder #compensatieoorlogsschade én #backpaysalarissen volgens het #erfrecht. #indischplatform2.0

Het Dagboek van Schermerhorn: “De moeilijkheid deed zich daarbij voor dat ministers niet voor langere tijd kunnen worden onttrokken aan de uitoefening van hun functie als departementshoofden, aan de beraadslagingen in de ministerraad en aan die in de Staten-Generaal. De enige methode om voor deze moeilijkheid een oplossing te verkrijgen bestond daarom in de instelling ener commissie-generaal, toegerust met die bevoegdheden, welke het opperbestuur, indien het zelf te Batavia zetelde, zou kunnen uitoefenen. Zij diende daartoe een ruim mandaat van opperbestuursbevoegdheid te verkrijgen, zodanig dat zij als orgaan van het opperbestuur te Batavia snelle en belangrijke beslissingen zou kunnen treffen, welke het kabinet in Nederland dan voor zijn verantwoording zou nemen. Het wetsontwerp bereikte het Staatsblad op 2 september 1946 onder no. G 2332. Aan de luitenant-gouverneur-generaal was ambtshalve zitting in de commissie-generaal toegekend.”

Note: Prof. Dr. Ir. W. Schermerhorn, minister-president 24 juni 1945-3 juli 1946; voorzitter der commissie-generaal voor Nederlands-Indië 10 september 1946 – 15 november 1947.


Politionele acties
Een dossier over Indonesië aan de vooravond van de politionele acties (1946-1947) biedt een kijkje in de Haagse en Bataviase achterkamertjespolitiek. Voormalig premier Willem Schermerhorn, in 1947 in Batavia als voorzitter van de Commissie-Generaal voor Nederlands-Oost-Indië, onderhield een soort schriftelijke hotline met Vorrink. Op 21 juli 1947, de dag van de eerste militaire interventie, schrijft Schermerhorn ‘Nu de Partij [vdA] dus verantwoordelijkheid draagt voor dit militaire optreden, meen ik, dat zij ten aanzien van hetgeen er straks staat te gebeuren, uiterst stringente eisen aan de K[atholieke] V[olks] P[artij] kan stellen. Zij kan daarmee naar mijn overtuiging  tot aan de rand van de chantage-politiek gaan en is daarmee moreel volstrekt gerechtvaardigd.’ 

Bron: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. 


 

Geplande staatsgreep door oud-verzetslieden geen fabeltje (bron: Trouw)

Oud-premier Gerbrandy wilde op 24 april 1947 een staatsgreep plegen, samen met hoge militairen en oud-verzetslieden zoals ‘Soldaat van Oranje’ Erik Hazelhoff Roelfzema. Daarover gingen al vele jaren geruchten, maar Sytsze van der Zee leverde gisteren het onmiskenbare bewijs. Tevens onthulde hij dat een moordaanslag op PvdA-prominent  Koos Vorrink daarvan onderdeel uitmaakte. Gerbrandy en zijn mede-complotteurs hadden Vorrink op het oog omdat hij op dat moment de spreekbuis was van een onafhankelijk Indonesië. Die moest het zwijgen worden opgelegd.

Vertel hier ook over uw persoonlijke indische kwestie. 

Aarzel niet en sluit nu aan. Klik hier, schrijf uw verhaal en stop het negeren!

Al meer dan 70 jaar vechten de KNIL militairen en ambtenaren uit voormalig Nederlands-Indië (nu Indonesië) voor hun recht. Zo ook hun partners en kinderen die niet alleen WWII Nederlands-Indië onder Japanse bezetting tenauwernood hebben overleefd, maar ook de Bersiap en koloniale oorlog. Velen zijn niet of nauwelijks gehoord en hun verhalen raken ondergesneeuwd door de actualiteiten van de dag. 

Heb jij een verhaal of heb je een verhaal wat je familie wil vertellen, schrijf erover. Maak het zoveel mogelijk kenbaar wat je ervan vindt en maak het daarmee openbaar. We hebben veel documenten ontvangen van mensen die nóg strijden voor hun recht. Veel van deze documenten zijn verborgen in dossiers bij diverse instanties. Hier bieden wij u (uzelf, uw kinderen, kleinkinderen en sympathisanten of researchers die rechtvaardigheid en de missie van de #indischekwestie voorop hebben staan) de mogelijkheid om de strijd aan te gaan. Gezamenlijk. 

Note: geef u op onder uw eigen naam.

 

Laden…

Blogs op kaart