Aangetekend.

Aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de heer Paul Blokhuis
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag

Amsterdam, 15 december 2017

Betreft: Verzoek om informatie op grond van de
Wet Openbaarheid van Bestuur (zie de brief achter dit voorblad)

Mijnheer de Staatssecretaris,

In hoedanigheid als voorzitter Stichting Indisch Platform 2.0, waarin vertegenwoordigd ex-delegatieleden van de oude Stichting Indisch Platform, welke aan de onderhandelingstafel met de heer Martin van Rijn en ambtenaren hebben gezeten, en door dit Platform o.l.v. de heer S. Delhaye, buiten de geplande vervolgonderhandelingen zijn gehouden, verzoek ik u hierbij om toezending van de in het navolgende aangeduide informatie. Deze brief wordt mede ondertekend door Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp voorzitter Jan de Jong, initiatiefnemer van de Final Fair Deal documenten welke in de termijn vanaf de Stille Tocht, 19 maart 2013, tot en met de scheuring binnen het oude Indisch Platform actief is geweest voor haar aangesloten ruim 5.000 leden én de 12.000 mensen die de petitie Indische Kwestie hebben ondertekend.

Zoals u kunt lezen betreft het de zo genoemde “Collectieve Erkenning”, meer in het bijzonder de totstandkoming van deze regeling, dit in het belang van de Indische Gemeenschap. Het gaat om navolgende informatie:

1) Het dossier dat betrekking heeft op en ten grondslag lag aan de totstandkoming van het akkoord tussen de hiervoor benaderde partijen en het Ministerie van VWS anderzijds met betrekking tot de “ Collectieve Erkenning “, vastgelegd in de Kamerbrief van 11 augustus 2017.

2) De financiële afspraken met partijen over de invulling van de regelingen, vermeld in de Kamerbrief.

3) De gemaakte afspraken en overeenkomsten over de huur c.q aankoop van het onroerend goed, gelegen aan Sophialaan 10 te Den Haag.

4) De afspraken gemaakt met het Indisch Herrinnerings Centrum over de verhuizing en de exploitatie van organisatie in de nieuwe setting.

5) Welke afspraken zijn gemaakt met andere organisaties over de realisering en mogelijkheden binnen de “Collectieve Erkenning”.

6) Gespreksverslagen over deze kwestie.

7) Interne gespreksverslagen, documenten en memo’s en dergelijke.

In verband met in te nemen standpunten, voorbereidingen, besluiten e.d. zal binnen het ministerie uitgebreid overleg hebben plaats gevonden. De neerslag in documenten van dergelijk overleg vormt onderdeel van het onderhavige verzoek. Meer specifiek gaat het daarbij om “kort gezegd” het materiaal dat mede ten grondslag lag aan de navolgende documenten:

  • De Kamerbrief van 11 augustus 2017

 

  • De documenten, verstrekt door de heer Job Cohen (commissie Cohen)

 

  • De documenten, ingebracht door de organisaties betrokken bij het overleg “Collectieve Erkenning Indische Gemeenschap”
8) Overdracht notities.
Het gaat hier om afgifte van de overdrachtsnotities die de achtereenvolgende bewindspersonen, te beginnen bij Staatssecretaris J. Bussemaker, tot de meest recente overdracht van Staatssecretaris Martin van Rijn.
9) Gesprekken en overlegsituaties aangaande deze “Collectieve Erkenning“.

Het gaat hier om de brainstormsessies en één op één gesprekken met vertegenwoordigende stichtingen, verenigingen, onafhankelijke experts, kunstenaars, bestuurders, professionele veldpartijen enz. Zoals eerder door u vermeld.

Voor zover de in voorgaande gevraagde informatie zich in uw opvatting zou bevinden binnen het bereik van artikel 11 van de Wet Openbaarheid van Bestuur, verzoek ik u bij voorbaat al op een op zo positief mogelijke wijze invulling te geven aan de toepassing van dit artikel.

Voor het verkrijgen van inzicht in de achtergronden, is van de hier aan de orde zijnde democratische bestuursvoering van het grootste belang teneinde onze positie te bepalen.

Voorzover u het voornemen zou hebben bij de uitvoering van dit verzoek kosten in rekening te brengen, hetgeen wij overigens bepaald niet verwachten, verzoek ik u ons van te voren te informeren.

Tot slot verzoek ik u bij de afwikkeling van het onderhavige verzoek de vier weken termijn van het eerste lid van Artikel 6 van de Wet Openbaarheid van Bestuur in acht te nemen.

Wij danken u bij voorbaat voor de hieraan te besteden aandacht. Hoogachtend,

Peggy Stein
Anton te Meij
Stichting Indisch Platform 2.0 https://deindischekwestie.nl/

Jan de Jong
Stichting Slachtoffers Jappenkamp Aangesloten bij Indisch Platform 2.0 https://deindischekwestie.nl/