Van: Haga van W.

Onderwerp: RE: Gesprek Indisch Platform 2.0

Datum: 14 december 2017 14:30:28 CET

Aan: ‘Peggy Stein’

Kopie: A te Meij, “Davidson, E.” , Haga van W.

Beste Peggy,

Dank voor jouw mail. Ik blijf graag op de hoogte en laten we afspreken dat we begin volgend jaar weer afspreken om verder te praten. Sorry dat er niet meer in zit op dit moment maar het leek mij beter om het eerlijke verhaal te vertellen. Dat laat onverlet dat ik veel sympathie heb voor de Indische zaak en graag betrokken blijf.

Vriendelijke groet,

Wybren

Wybren van Haga

Kamerlid
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 1A, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

I www.tweedekamer.nl

 


Van: Peggy Stein

Onderwerp: Antw.: Gesprek Indisch Platform 2.0
Datum: 14 december 2017 13:58:00 CET
Aan: “Haga van W.”
Kopie: A te Meij , “Davidson, E.”

Dag Wybren, dank voor de uitvoerige mail.

 
De ‘formele regels’ kennen we. We blijven hameren op de morele kwestie zoals deze in aanvang bedoeld is na het zomerreces 2015. De marketing wollige woorden van zowel VWS ondersteund door de SVB en het Indisch Platform kennen we. We hebben u uitvoerig geïnformeerd en gevraagd wat het probleem is van het verschuiven van de regeling tot aan de AO. Als de verwachtingen toch niet hoog zijn (meer aanvragen) dan zou het geen probleem hoeven op te leveren. Een logische redenering. Ook hebben we u gemeld dat de ‘Collectieve Erkenning’ als een afkoop ervaren wordt. Meer kunnen we op dit moment niet doen.
De verwachtingen zijn niet hoog. Zeker niet na 70 jaar! De pijnen des te groter binnen de Gemeenschap. (Wij hebben alle partijen daar in de afgelopen 2 jaar uitvoerig van op de hoogte gesteld. De opbouw van het dossier liegt daar niet om). Ook omdat we na 70 jaar (inmiddels na de goede lezing ambtenaren en tweede kamerleden van de NIOD rapporten) in het Morele debat zijn beland. In dat opzicht is de ethiek ver te zoeken bij deze 3 partijen vanwege het feit dat alle drie de partijen niet capabel zijn om het uiterste te doen om ethiek hoog te houden.
 
We gaan graag weer eens met u in gesprek om u bij te praten over wat er écht in de gemeenschap omgaat. Dat geluid wordt in de laatste ‘alles voor de goede show’ berichten van VWS/SVB/IP niet getoond en/of meegenomen!
 
Uw standpunt is in lijn met de drie genoemde andere partijen. Dat spijt ons. Wij gaan hiermee aan de slag.
 
 
Met vriendelijke groet,
Peggy Stein &
Anton te Meij
 
Indisch Platform 2.0
Van: Haga van W.
Onderwerp: Gesprek Indisch Platform 2.0
Datum: 14 december 2017 13:31:13 CET
Aan: ‘Peggy Stein’, A te Meij
Kopie: Haga van W., “Davidson, E.”

 

Geachte heer Te Meij, mevrouw Stein,
 
Hartelijk dank voor uw informatieve bezoek aan de Tweede Kamer en de daarna door u gestuurde informatie. Tijdens ons gesprek heeft u twee concrete vragen bij mij neergelegd en daar kom ik nu graag op terug. Ik ben gisteren in contact geweest met het Indisch Platform 2.0, het Indisch Platform, VWS en de SVB, zodoende heb ik een objectief beeld over het al dan niet verlengen van de backpay-regeling gekregen.
 
Allereerst uw vraag omtrent de weduwen. De Backpay-regeling is uitdrukkelijk bedoeld voor de KNIL-militairen en burgerambtenaren van het Nederlands-Indisch gouvernement die op 15 augustus 2015 in leven waren. Weduwen komen niet in aanmerking, tenzij hun partner nog in leven was op 15 augustus 2015 en voldoet aan de criteria maar daarna is overleden. Deze categorie weduwen heeft hierdoor recht op de genoemde uitkering volgend uit het Nederlands erfrecht.
 
Het tweede punt ging over de termijn om in bezwaar of beroep te gaan. De besluiten die genomen worden op basis van de backpayregeling zijn beschikkingen in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Volgens de Awb kan bezwaar en beroep worden aangetekend tegen beschikkingen binnen 6 weken (de geldende termijn), nadat een besluit of beslissing of bezwaar is genomen en bekend is gemaakt. Ik heb nagevraagd of de beroepstermijn van zes weken kan worden verlengd, deze termijnen zijn van openbare orde en hiervan kan niet worden afgeweken. Hierdoor is het dus mogelijk om binnen 6 weken bezwaar en beroep aan te tekenen tegen een beschikking met datum 31 december 2017.
 
Ik wil u danken voor uw tijd, maar tegelijkertijd vind ik het ook belangrijk om geen onterechte verwachtingen te wekken bij u. Ik ben gisteren in contact geweest met het Indisch Platform 2.0, het Indisch Platform, VWS en de SVB, zodoende heb ik een objectief beeld gekregen over het al dan niet verlengen van de backpay-regeling. Ik wil benadrukken dat er sprake is van een kwetsbare groep mensen, vaak op zeer hoge leeftijd. Maar toch ben ik van mening dat echt alles is gedaan ten behoeve van een goede uitvoering van de regeling. Er zijn uitkeringen ambtelijk toegekend, er is actief in het buitenland bekendheid gegeven aan de regeling. Zo heeft een bakker in Canada een folder in de etalage gehangen, heeft een erfgenaam van een ambtenaar/KNIL militair in Nieuw-Zeeland de uitkering gekregen en zijn er advertentieteksten in binnen- en buitenland verspreid.
 
Helaas moet ik u dus berichten dat ik van mening ben dat de regeling niet moet worden verlengd. Eventuele moties die hierover worden ingediend, zal de VVD dan ook niet steunen.
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Wybren van Haga
VVD-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal


Op 13 december na het gesprek worden de stukken (confidentieel / privacygevoelige informatie aangesloten leden IP 2.0) aangeleverd aan de heer W. van Haga en mevrouw E. Davidson van VVD door zowel Anton te Meij als Peggy Stein. Hieruit blijkt dat bijvoorbeeld de dossiers van SVJ zijn blijven liggen en niet doorgestuurd zijn door VWS aan SVB. Deze zijn pas halverwege dit jaar opgepakt. Eigen nalatigheid wordt door de ambtenaren en SVB niet benoemd in het dossier.


Van: Haga van W.

Onderwerp: RE: Spoed-Bericht

Datum: 12 december 2017 09:10:49 CET

Aan: ‘A te Meij’

Kopie: Peggy Stein, “Davidson, E.”, Haga van W.

 

Geachte heer te Meij,

Dank voor uw e-mail. Wij hebben reeds een afspraak staan op woensdag om 11.00 uur. Laten we dan verder spreken over de door u aangestipte punten.

Vriendelijke groet,

Wybren van Haga

Kamerlid
Tweede Kamer der Staten-Generaal


Geachte heer W. van Haga

Reactie op brief Staatssecretaris 11-12-2017

Amsterdam 11-12-2017

Spoed

Staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis schoffeert de Indische Gemeenschap. De Tweede Kamer wordt opnieuw misleid door VWS.

Wederom is de Staatssecretaris door de ambtenaren van zijn Ministerie foutief geinformeerd. Dit Ministerie heeft ieder overleg zoals aangevraagd door het Indisch Platform 2.0 geblokkeerd.

Er lopen op dit moment nog een aantal A.O. vergaderingen over de navolgende punten.

1)         Voortgang Indische Kwestie

2)         Slechte afhandeling Backpayregeling door de SVB

3)         Collectieve Erkening zoals vastgelegd in de Kamerbrief van

11 augustus 2017 van Martin van Rijn. Deze wordt door de Gemeenschap NIET geaccepteerd.

Op een verzoek van de grootste organisatie: Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp SVJ, duizenden aangeslotenen, de sluitingsdatum Backpayregeling te verlengen tot 2020 heeft de Staatssecretaris besloten de regeling NIET te verlengen.

De grootste partij, meldpunt Indische Kwestie voor de Indische Gemeenschap / Indisch Platform 2.0, waar ook SVJ bij aangesloten is, is bij dit besluit niet betrokken geweest en niet gehoord door de nieuwe Staatssecretaris. Wegens een te drukke agenda.

Hierbij doen wij een SPOEDOPROEP aan de Commissie van VWS van de Tweede Kamer om voor het kerstreces alsnog de Staatssecretaris te bewegen het uitstel te verlenen en de geplande datum van sluiting 1 januari 2018 op te schorten en hiermee rust te creëeren.

De beslissing voor de verlenging moet worden genomen door de Minister van VWS volgens de Backpayregeling.

Daarnaast lopen er nog vele Rechtszaken en nóg niet alle aanvragen zijn afgehandeld.

Namens Stichting Indisch Platform 2.0 / Indische Kwestie

A.te Meij / Peggy Stein

https://deindischekwestie.nl/

 

 

Ik ben betrokken geraakt bij de ‘Indische Kwestie’ na Kamerdebatten. Mede door mijn Indische afkomst en de kennis…